BDO

 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO. W grudniu powstało wiele wątpliwości ponieważ same przepisy są niejasne. W związku z tym, ministerstwo pracuje nad odpowiednimi interpretacjami tak by nieco pomóc przedsiębiorcom w określeniu czy pod ten obowiązek podlegają. O tym czym jest BDO, oraz kto podlega pod rejestrację informujemy w poniższym artykule.

 

Czym jest BDO?

Czym jest BDO? Zgodnie z ustawą, jest to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Kto ma obowiązek rejestracji do BDO?

Obowiązkowym wpisem do rejestru BDO objęte są podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Na stronie Ministerstwa, możemy również znaleźć informację, kto nie podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO, są to:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:
 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Jeśli w dalszym ciągu masz wątpliwości, czy podlegasz pod obowiązkową rejestrację, można skorzystać z krótkiego testu na stronie

Do kiedy należy dokonać rejestacji do BDO?

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem rejestracji do BDO muszą dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Rejestracji należy dokonać na wniosek w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, podmiot wpisany jest do rejestru prowadzonego przez marszałka wojewódzkiego.

Jak należy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poprzez platformę ePuap  Na stronie BDO dostępne są wszystkie wzory wniosków. Ile wynosi opłata rejestrowa oraz roczna? W przypadku mikroprzedsiębiorców jest to 100 zł. Pozostali natomiast płacą 300 zł. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Jakie wysokie są sankcje za brak rejestracji?

Jeśli podlegamy pod obowiązek rejestracji do BDO a nie zrobiliśmy tego w odpowiednim terminie. Przedsiębiorcy grożą dotkliwe sankcje. Jak wysokie?

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

 

 

Przy współpracy z doradcą podatkowym pomagamy naszym klientom przejść przez ten obowiązek.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i interesujesz się licznymi zmianami jakie następują w tym roku, zapraszamy do naszych poprzednich artykułów