Biała lista podatników VAT

 

W ostatnim artykule pisaliśmy o samym podatku VAT, natomiast od 1 września 2019 istnieć będzie Biała lista podatników VAT, czym ona jest? O co w tym chodzi? O tym napiszemy w poniższym artykule. A w ramach przypomnienia odsyłamy do naszego wcześniejszego artykułu nt. podatku VAT.

Czym jest biała lista podatników VAT?

 

Biała lista podatników VAT, będzie to baza informacji o podatnikach VAT, prowadzona przez szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) w formie elektronicznej. Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie sankcjonowana natomiast lista podatników zastąpi trzy obecnie obowiązujące wykazy:

 • podatników zarejestrowanych,
 • wykreślonych,
 • przywróconych do rejestru.

Lista podatników będzie zawierać przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat. Na liście będą umieszczane tylko i wyłącznie rachunki rozliczeniowe a nie oszczędnościowo-rozliczeniowe, oczywiście będzie to pomocne przy wyeliminowaniu płatności Split Payment na złe rachunki bankowe. Sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Stąd też wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w terminie od 1 września 2019 do 1 stycznia 2020 r. nie będą sankcjonowane.

Ważne jest to, że przedsiębiorca przelewając pieniądze na inny rachunek niż ten wskazany na białej liście, nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu kwoty ponad 15 000 zł.
Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Kwotę ponad 15 000 zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający:

 • w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowymi (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście),
 • dokona płatności za pomocą mechanizmu split payment.

W tym przypadku decydującym będzie dzień zlecenia przelewu, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy.

Biała lista podatników VAT – dane

 

Biała lista podatników VAT, będzie zawierała wiele danych na temat podmiotu. Oprócz samych rachunków bankowych będzie tak można znaleźć:

 1. firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 2. numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 3. REGON,
 4. PESEL,
 5. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 6. adres siedziby,
 7. adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności,
 8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
 11. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 12. podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 13. numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Po co biała lista?

 

Głównym celem nowelizacji ustawy jest uszczelnienie systemu VAT oraz potrzeba weryfikacji kontrahentów w ramach należytej staranności. Wprowadzenie białej listy z pewnością ułatwi weryfikacje kontrahentów, ponieważ wszystkie dane będą znajdowały się w jednym miejscu. Nowelizacja ta ma także ukryty cel, jakim jest karanie przedsiębiorców nie dochowujących należytej staranności przy weryfikacji swoich dostawców.

Wykaz będzie udostępniony:

 • w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,
 • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Biała lista podatników obowiązuje od września. Dlatego już dziś, należy się zastanowić nad procedurami płatności tak by trafiały na odpowiednie rachunki bankowe. Z jednej strony rząd wprowadza ułatwienie, natomiast z drugiej strony należy się liczyć ze sporymi sankcjami za błędną płatność. Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura rachunkowego