Centralny rejestr beneficjentów

 

13 października zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych. Czyli osobach, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrole nad spółką.

 

Jakie spółki obejmuje centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych spółek akcyjnych (od marca 2020 r.) oraz akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych.

 

Podstawa prawna do utworzenia rejestru beneficjentów rzeczywistych

Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym.

 

W jakim celu CRBR zostaje wprowadzony? 

CRBR ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr ma charakter publiczny, przez co umożliwia każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych.  Zapewnia większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.  Jest to istotna różnica w porównaniu z dyrektywą UE 2015/849, która przewiduje dostępność tych informacji zasadniczo tylko po wykazaniu uzasadnionego interesu.

 

Do kiedy należy dokonać rejestracji oraz kto zgłasza dane do rejestru? 

Nowe przedsiębiorstwa mają 7 dni roboczych na dokonanie zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych.  Spółki wpisane do dnia 13 października 2019 dokonują zgłoszenia beneficjentów do 13 kwietnia 2020 r. Dane zgłasza osoba uprawniona do reprezentacji spółki (czyli członek zarządu, wspólnik, komplementariusz). Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom. Samego zgłoszenia dokonuje się na stronie ministerstwa.

 

Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązku

Przedsiębiorstwa, które nie dokonają obowiązkowego wpisu do rejestru, muszą liczyć się z karą za jego brak. Ile ona wynosi? za nieprzekazanie informacji o beneficjencie w terminie może grozić kara nawet do 1 miliona złotych. Samo wypełnienie wniosku nie zajmuje dużo czasu więc warto to zrobić już teraz, by nie zapomnieć po nowym roku.

 

Biuro rachunkowe Matbart pomaga przy procesie wypełniania wniosku. Koszt takiej usługi w naszym biurze to 250 zł netto. W razie pytań prosimy o kontakt