Dofinansowanie z PFRON dla pracodawcy

 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. W tym celu muszą dopełnić kilku formalności, jakich? O tym w poniższym artykule.

Dofinansowanie z PFRON – kiedy można się ubiegać?

 

Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną na podstawie m.in umowy o pracę może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. Dofinansowanie to nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy w przypadku pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą. Na koszty płacy składają się:

 • wynagrodzenie brutto;
 • obowiązkowe składki emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia;
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą
 • 90 % poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej

Warunki jakie należy spełnić by otrzymać dofinansowanie

 

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON, pracodawca musi spełnić kilka warunków, do których należy:

 • zatrudnianie osoby niepełnosprawnej zgodnie z przepisami prawa pracy;

Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Dofinansowanie nie przysługuje również na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności. Aby ubiegać się o dofinansowanie w przypadku zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, należy zatrudniać co najmniej 6% osób niepełnosprawnych.

liczba etatów osób niepełnosprawnych/ liczba etatów ogółem X 100%

 • posiadanie dokumentów potwierdzających status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia;

Osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Należy pamiętać, że w przypadku pracowników, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia, o dofinansowanie do ich wynagrodzenia możesz ubiegać się od dnia otrzymania pierwszego orzeczenia, ale nie wcześniej niż od okresu sprawozdawczego 07/2016 r., pod warunkiem terminowego złożenia wniosku.

 • Należy wykazać efekt zachęty;

Efekt zachęty jest spełniony co do zasady w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego  powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy przez pracownika niepełnosprawnego wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc (metoda ilościowa). Wyjątkiem jest gdy pracodawca zatrudnia pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem m.in. na mocy porozumienia stron czy za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika.

Dofinansowanie z PFRON – dodatkowe warunki

 

Przedsiębiorca, który chciałby otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego, musi spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków, takich jak:

 • wypłacanie wszystkich elementów kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy);
 • nie finansować kosztów płacy dotyczących wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych;
 • wypłacanie wynagrodzenia pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
 • nie mieć zaległości wobec PFRONu na więcej niż 100 zł.

Kwota dofinansowania

 

Kwota dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika i wygląda to następująco:

 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

 Kwoty te można zwiększyć o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych co do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E) oraz
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

 

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Współpracujemy ze specjalistą w zakresie otrzymywania dofinansowania z PFRON, który na pewno podzieli się z Państwem swoją wiedzą.

Zachęcamy również do przeczytania innych ciekawych artykułów znajdujących się na naszym blogu.