IP BOX

 

Od stycznia 2019 r. obowiązuje w Polsce ulga IP Box. W celu zachęcenia podatników do korzystania z ulgi, w lipcu 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej (przede wszystkim praw autorskich do oprogramowania). Poniżej postaramy się przybliżyć czym jest oraz czego dotyczy ulga IP Box.

Czym jest IP Box?

Zgodnie z ustawą, IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej. Ulga  występuje również pod nazwami „Innovation Box” lub „Patent Box”. Pojęcia te odnoszą się do możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku (wynoszącej zaledwie 5%). Ulga ta funkcjonuje już w innych państwach, chociażby Wielkiej Brytanii, Luksemburgu czy Irlandii.

Kogo dotyczy ulga?

IP Box dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, których działalność kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa. Osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP).

Zgodnie z postanowieniami Raportu BEPS Plan Działania nr 5 podmiotami korzystającymi z ulgi mogą być rezydenci podatkowi, krajowe zakłady zagranicznej spółki i zagraniczne zakłady spółki będącej rezydentem podatkowym w danym kraju, których dochody podlegają opodatkowaniu w jurysdykcji podatkowej przyznającej preferencję IP Box.

Warto zaznaczyć, że prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową mają wszystkie firmy. Niezależnie od wielkości podmiotu czy formy prowadzonej działalności.

Prawa objęte ulgą IP Box?

Ustawa wymienia prawa, które mogą zostać uznane za kwalifikowane do ulgi. Przez kwalifikowane IP należy rozumieć prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

  • zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
  • należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24 d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30 ca ust. 2 ustawy o PIT);
  • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Katalog kwalifikowanych IP jest katalogiem enumeratywnym, w którego skład wchodzą m.in. patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego, autorskie prawo do programu komputerowego.

Dlaczego wprowadzony został IP Box?

Zasadniczym celem wprowadzenia powyższych przepisów było zachęcenie podmiotów polskich jak i zagranicznych, do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, oferując im korzystne rozwiązania podatkowe, co w dłuższej perspektywie ma przełożyć się na rozwój zaawansowanej gospodarki innowacyjnej.

 

Artykuł ten został przygotowany we współpracy z MG – Kancelaria Prawna Michał Grabarz.