W tym roku, w maju weszły nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych. Początkowo miały one od razu wprowadzać nowy system, lecz postanowiono rozłożyć to w czasie. W ten sposób, przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności, będą stopniowo wycofywać tradycyjne kasy fiskalne, na rzecz kasy fiskalnej online. Jest to kolejna nowość dla przedsiębiorców, która ma na celu uszczelnienie podatku VAT w Polsce.

Dla kogo i kiedy kasy fiskalne online będą obowiązkowe? O tym napiszemy w poniższym artykule.

 

Money

Kasy fiskalne online – Styczeń 2020

Kasy fiskalne, z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, będą stosowane do czasu wygaśnięcia zezwoleń. Natomiast wedle przepisów, pierwsze kasy fiskalne online będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Ale nie dla wszystkich. W pierwszej kolejności zmiany obejmą przedsiębiorców którzy:

 • Dokonują świadczenia usług w zakresie napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania bądź w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów – warsztaty samochodowe.
 • Dokonują sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – stacje benzynowe.

Kasy fiskalne online – Lipiec 2020

Od lipca 2020 roku, kasy fiskalne online będą obowiązywać w przedsiębiorstwach które:

 • świadczą stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kasy fiskalne online – Styczeń 2021

W styczniu 2021 roku, kolejne usługi zostaną objęte obowiązkową wymianą kas i będą to usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu. 

Ulga na kasę fiskalną w 2019

Zgodnie z rozporządzeniem, podatnicy, którzy dokonują zakupu kasy fiskalnej online, mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na jej zakup w wysokości 90% ceny netto. Natomiast nie więcej niż 700 zł. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i wybiorą kasę online. Zakupu pozostałych urządzeń nie będzie można odliczyć. Ulga przysługuje jedynie przy zakupie kasy fiskalnej online. Aby odliczyć ulgę należy ją zakupić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Tak więc, z ulgi będą mogli skorzystać tylko podatnicy, którzy nie posiadali kasy oraz podatnicy, którzy zobowiązani są przepisami do ich posiadania

Wymiana kas

Zezwolenie (homologacja) kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa w grudniu 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online, mogą do tego czasu używać swoich kas – do wyczerpania jej pamięci. Kasy z papierową kopią paragonu będą musiały zostać zastąpione nowymi do sierpnia 2019. Po tym czasie podatnik musi zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonu lub kasę online (tylko na drugą otrzyma zwrot). Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy będą zobligowani wymienić kasy.

 

Według rozporządzenia ministra finansów, podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są do:

 • Zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
 • Osoba ta, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
 • Informacja o zasadach ewidencji, oraz oświadczenie są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla pracownika.
 • Wzór informacji o zasadach ewidencji, oraz oświadczenia, znajduje się w załączniku numer 1 do rozporządzenia.

Akty prawne które dotyczą kas fiskalnych online to:

 • Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.W sprawie kas rejestrujących
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. W sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 

Oczywiście, po więcej informacji zapraszamy do naszego biura rachunkowego. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.