Split payment

 

O samym mechanizmie podzielonej płatności wspominaliśmy w poprzednich artykułach. Do tej pory nie był on obowiązkowy a dobrowolny. Natomiast od 1 listopada 2019 roku, będzie on obowiązkowy dla niektórych towarów oraz usług. Czym jest split payment? o tym w artykule.

 

Split Payment od listopada 2019

Nowelizacja ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Wprowadza obok nowej matrycy stawek VAT, wiążącej informacji stawkowej (WIS), zmian w solidarnej odpowiedzialności czy likwidacji odwrotnego obciążenia,  obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności czyli split payment. Czym polega? jest to możliwość zapłaty podatku VAT na specjalnie utworzony do tego celu rachunek bankowy.

 

Kiedy stosujemy Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności stosujemy wtedy, gdy:

  • podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi;
  • otrzymana faktura dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
  • Kwota wskazana na fakturze wynosi powyżej 15 000 zł brutto, sumę tę stanowi całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. A sprzedawca i odbiorca są czynnymi podatnikami VAT.
  • płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego.

 

Obowiązki przy Split Payment

Razem z wejściem obowiązkowego Split Payment, podatnicy VAT, którzy sprzedają wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, towary lub usługi. Zobowiązani są do założenia firmowego rachunku bankowego. Wiąże się to z tym, iż dla prywatnych rachunków bank nie jest w stanie utworzyć specjalnego konta do VAT.

To nie jedyny obowiązek. Podatnik VAT objęty obowiązkowym Split Payment, spełniający wszystkie warunki do tego by go zastosować w danej płatności. Musi na fakturze zastosować adnotacje „mechanizm podzielonej płatności”. Gdy faktura zostanie wystawiona bez tego oznaczenia, podatnik będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. Natomiast nabywca faktury bez tego oznaczenia będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku, gdy faktura ta zostanie rozliczona w formie kompensaty.

Jeśli płatność ma być rozliczona w mechanizmie podzielonej płatności, a na fakturze nie będzie zawarta adnotacja. Organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze.

Jakie są obowiązki nabywcy? Jeśli otrzyma fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” ma obowiązek uregulowania należności poprzez split payment. Przy czym obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Czy jego również czekają sankcje? W przypadku gdy nabywca, pomimo obowiązku, nie dokona płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności, to organ podatkowy ustali sankcję w wysokości 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

 

Towary i usługi objęte obowiązkowym Split Payment

Lista towarów i usług znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Lista jest dość długa i obejmuje różne towary lub usługi. Warto do niej zajrzeć przed 1 listopada 2019. Oczywiście, w pierwszej kolejności split payment obejmuje branże „wrażliwe” na możliwe wyłudzenia w VAT. Są to przede wszystkim: usługi budowlane, usługi instalacyjne, elektronika, oprogramowanie, wyroby stalowe, złoto inwestycyjne, węgiel, oleje oraz brykiety, jak również części samochodowe.