Schematy podatkowe

 

Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Co do śmierci wszyscy się zgadzamy, natomiast są sposoby, żeby podatków nie płacić, lub płacić mniejsze – a przynajmniej tak było. Od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych. Zostały nałożone nowe obowiązki na podmioty zajmującej się doradztwem podatkowym oraz na ich klientów. Co się zmieniło? O tym w poniższym artykule.

 

Co to są schematy podatkowe?

Przepisy unijne (Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej, automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, tzw. dyrektywy MDR). Narzucają obowiązek raportowania schematów podatkowych. Polski rząd zdecydował się na ich wdrożenie od 1 stycznia 2019 r. poszerzając zakres samego raportowania. Zgłaszane są nie tylko schematy transgraniczne, ale również krajowe, dotyczące podatków PIT, CIT oraz VAT. Schematy podatkowe mają na celu zwiększenie efektywności w walce z nieuczciwymi podatnikami.

 

Schematy podatkowe – kogo dotyczą?

Do informowania o schematach podatkowych są zobowiązani tzw. promotorzy –  czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia. Definicja jednak jest dość szeroka i obejmuje również instytucje wspierające wdrożenie schematów, czyli np. notariuszy, księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, banki, instytucje finansowe itp.

Oprócz podmiotów zarejestrowanych w kraju, podmioty zagraniczne są zobowiązane do przesyłania informacji o schematach podatkowych, których uczestnikiem jest polski przedsiębiorca.

Co ważne, jeśli tzw. Promotor nie zaraportuje schematu podatkowego, obowiązek ten musi dopełnić przedsiębiorca.

 

Sankcje za niezaraportowanie schematu podatkowego

Za niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, grozi kara grzywny. W innych przypadkach sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Jak wyglądają kary pieniężne?

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące promotorami zatrudniających promotorów lub wypłacających im wynagrodzenie. A ich przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł podlegają karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 2 mln zł. W przypadku, kiedy stwierdza się prawomocnym wyrokiem sądu popełnienie przestępstwa skarbowego (czyli nieprzekazanie informacji o schemacie podatkowym przez promotora, ale też nie dopełnienie obowiązków wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie niewywiązywania się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych) zostanie on obciążony karą pieniężną do 10 mln zł.

 

Zakres informacji o schemacie podatkowym

Informacje, udostępniane organom skarbowym, obejmują:

  • Opis schematu
  • Dane podatnika (imię i nazwisko, NIP, data i miejsce urodzenia i inne)
  • Wskazanie działalności gospodarczej, którą obejmuje schemat podatkowy,
  • Wartość korzyści podatkowej po zastosowaniu schematu podatkowego,
  • Przepisy podatkowe które odwołują się do danego schematu,
  • Wskazanie innych podmiotów, które biorą udział w danym schemacie (jeśli występują).

Samo wejście w życie przepisów 1 stycznia 2019 r. nie oznacza, że raportowanie dotyczy wyłącznie schematów wdrożonych po tej dacie. Obowiązek raportowania obejmie schematy transgraniczne wprowadzone po dniu 25 czerwca 2018 r. W przypadku schematów krajowych – po dniu 1 listopada 2018 r.

Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie ma również doradztwo podatkowe. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu