Podatek VAT (podatek od towarów i usług) obowiązuje w Polsce od 1993 roku. Dotyczy zarówno sprzedawców jak i konsumentów. Wartość tego podatku dolicza się do każdej transakcji. Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw dokonano nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. w zakresie rejestracji podatników VAT. I właśnie o wprowadzonych zmianach postanowiliśmy napisać ten artykuł. 

 

Działalność gospodarcza a VAT

Działalność gospodarcza a VAT, od czego zacząć? Przedsiębiorca zanim założy działalność gospodarczą, powinien zastanowić się czy będzie chciał lub czy może być czynnym podatnikiem VAT. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wiec w tym celu najlepiej skontaktować się z biurem rachunkowym, które przeprowadzi dokładny wywiad. Opłacalność zwolnienia z VAT w dużej mierze zależy od tego, kim są nabywcy towarów i usług. Należy pamiętać, w celu zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT należy złożyć do urzędu skarbowego wniosek VAT-R.

 

Zwolnienia z VAT

Obecnie w Polskim prawie są dwie możliwości wyłączenia VAT, kryterium obrotowe i kryterium przedmiotu działalności. Według artykułu 113 ustawy z 2018 roku zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Wyrejestrowanie z VAT jest możliwe dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca dokonał rejestracji do VAT.

W artykule 43 wyżej wymienionej ustawy zwolnione z podatku VAT są między innymi:

 • dostawy znaczków pocztowych, własnych produktów rolnych, produktów spożywczych dla OPP, gotowych posiłków dla pasażerów, usług świadczonych przez techników dentystycznych,
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),
 4. psychologa;
 • usługi ubezpieczeniowe, udzielania kredytów.

Oraz wiele innych, a po pełną listę działalności odsyłamy do artykułu 43 ustawy o VAT.

VAT UE

 

Przeprowadzając transakcje z zagranicznymi podmiotami należącymi do UE, na specjalnym druku należy takie transakcje zgłosić, ponieważ jest to związane z odrębnym sposobem rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorca, który jest w Polsce czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek dokonania takiego zgłoszenia przed pierwszą transakcją z kontrahentem z terenu UE. Zgłoszenia do VAT-UE dokonujemy na formularzu VAT-R w części C3. Sama transakcja musi dotyczyć:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług;
 • nabycia usług od kontrahenta z UE, gdzie miejscem świadczenia usług jest siedziba nabywcy.

Przedsiębiorcy, którzy nie są płatnikami VAT, będą musieli dokonać rejestracji VAT UE, kiedy dokonają:

 • zakupu usług od kontrahenta z UE w siedzibie nabywcy,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – kiedy wartość nabytych towarów w danym roku przekracza 50 000 zł;
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

 

System VIES

 

 System VIES (VAT Information and Exchange System) – jest wyszukiwarką, która pozwala na uzyskanie informacji o VAT. Za jej pomocą, jest możliwe uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w Unii Europejskiej. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na dwa sposoby: informacja o VAT UE istnieje ( numer aktywny) lub nie istnieje ( numer nieaktywny). Samo wyszukiwanie jest dość proste i szybkie.

 

Złe Długi

 

W 2019 roku po nowelizacji ustawy, skrócono okres, w którym wierzyciel ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i VAT Należny. Od teraz może to zrobić, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 90 dni (licząc od terminu płatności). Poprzednio okres ten wynosił 150 dni. Dłużnik ma również 90 dni, na dokonanie obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury.

 

 Rejestracja zmiany 2019

 

Od 2 stycznia 2019 roku, naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku informowania podmiotu o niezarejestrowaniu go jako podatnika czynnego lub wykreśleniu go z rejestru VAT, jeśli wobec tego przedsiębiorcy sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności.  Może to również zrobić w przypadku kiedy, dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym nie są zgodne z prawdą, podmiot nie istnieje, nie można się z nim skontaktować lub gdy przedsiębiorca nie stawia się na wezwania naczelnika US.

Wraz z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wprowadzono zmiany do art. 43 ustawy o VAT polegające na dodaniu w ust. 1 tego przepisu w pkt 12 lit. g. Zmiana ta oznacza, że zwolnione z VAT są usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi.

 

Split Payment

W przypadku podatnika VAT warto wspomnieć o kolejnej nowości przygotowanej przez rząd. Jest to system podzielonych płatności, który od września tego roku będzie obowiązywał głównie podatników objętych odwrotnym obciążeniem. Na czym to polega? jest to rozwiązanie, które ma podzielić płatność, a więc płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT w banku. Kwota, przy której split payment będzie miało zastosowanie to 15 000 zł.

Warto dodać , że split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B. Obecnie split payment wywołuje sporą dyskusje. Za nie wywiązanie się z tego rozwiązania przewidywane są spore kary finansowe zarówno dla dostawcy jak i nabywcy.

 

Podsumowując, przed założeniem działalności, warto się skonsultować czy w ramach prowadzenia naszej firmy, musimy być czynnym podatnikiem VAT. Oczywiście, po więcej informacji zapraszamy do naszego biura rachunkowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące rejestracji VAT. Warto wspomnieć, że zakładanie u nas jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatne.