Wiążąca informacja stawkowa

 

 

Koniec roku dla przedsiębiorców przynosi wiele zmian. O wszystkich staramy się informować na bieżąco. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) ma być pomocą dla przedsiębiorcy do prawidłowego stosowania przepisów VAT.  Wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Na czym polega? o tym w artykule.

 

Wiążąca informacja stawkowa – od kiedy obowiązuje?

W nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, poza nową matrycą stawek VAT oraz informacjami odnośnie Split Payment. Wchodzi w życie wiążąca informacja stawkowa, czym ona jest? Ma być gwarancją dla podatników, że dla sprzedanych przez nich towarów oraz usług zastosowano odpowiednią stawkę VAT. Wydanej decyzji WIS podczas kontroli skarbowej, nie można zakwestionować. Wiążąca Informacja Stawkowa ma postać decyzji administracyjnej, wydanej przez KAS – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie rozporządzenia wykonawczego.

 

Wiążąca informacja stawkowa – jak uzyskać?

Podatnicy mogą występować z wnioskiem o wydanie WIS 1 listopada 2019 r. Natomiast wiążąca informacja stawkowa będzie dotyczyć stanu prawnego, obowiązującego od 1 kwietnia 2020 roku. Od tego dnia będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

 • Nomenklatury scalonej (CN),
 • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

.  Sama wiążąca informacja stawkowa zawiera następujące punkty:

 • Opis towaru lub usługi, będących przedmiotem WIS;
 • Klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN), albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędnej do:
 • określenia stawki właściwej dla tego towaru lub usługi;
 • sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (jeśli podatnik zażądał takie działanie na składanym wniosku);
 • Stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

 

Wiążąca informacja stawkowa – jak wygląda wniosek?

Aby uzyskać VIS, należy złożyć odpowiedni wniosek a jego wzór znajduje się w rozporządzeniu ministra finansów. Zawiera następujące punkty:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku; (…)

3) określenie przedmiotu wniosku, w tym:

 • szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,
 • wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa,
 • wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w ust. 4;

4) informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku.

Do wniosku o wydanie WIS należy dołączyć dokumenty odnoszące się do danego towaru lub usługi. Mogą to być fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta. Wszystko to, co pozwoli na dokładną klasyfikacje towaru lub usługi.

 

WIS – ile to kosztuje?

Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. Jeśli podatnik wycofa wniosek, opłata zostaje zwrócona w całości. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia badania lub analizy, przedsiębiorca musi wnieść opłatę z tytułu przeprowadzonych badań i analiz. Co istotne dla każdego towaru lub usługi należy wnieść tę opłatę.