Zatory płatnicze - nowelizacja ustawy

 

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Co się zmienia? O tym w poniższym artykule.

 

Dlaczego zmiana?

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian jest problem z płynnością finansową małych i średnich przedsiębiorstw. A te głównie wynikają z zatorów płatniczych, czyli z nieterminowego wywiązywania się z odroczonych płatności. Drugim problemem są niczym nieuzasadnione długie terminy płatności za wykonane usługi bądź zakup towaru.

 

Zatory płatnicze a krótsze terminy płatności

Podpisana ustawa zawiera skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mały lub średni przedsiębiorca, nie może przekraczać 60 dni. Wszelkie zapisy w umowach określające dłuższe terminy zapłaty są nieważne.

 

Odsetki za opóźnienia w płatności

Nowelizacja ustawy, zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie.  Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą przekazywać ministrowi ds. gospodarki coroczne sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Ustawa zawiera również zmiany związane z dochodzeniem odsetek od należności w transakcjach handlowych. Nowe zasady mają na celu wzmocnienie pozycji wierzycieli w pozycji do dłużników. Dotyczą one przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy – na dłużnika. Wprowadza również termin na ustalenie, że termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela. To trzy lata od zakończenia wykonywania umowy. Obowiązuje również nieważność zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela. Dodatkowo, istnieje możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni. Nowe regulacje mają na celu wzmocnienie pozycji wierzycieli w pozycji do dłużników.

 

Zabezpieczenie roszczeń

W wyżej wymieniona ustawa, zawiera kodeks podstępowania cywilnego, w którym wprowadzono zmiany. Polegają one na uproszczeniu procedury zabezpieczającej w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych. W rozumieniu ustawy o terminach zapłaty, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł. Powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza kwoty 75 000 zł, a od dnia upływu terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące.

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

 

To już kolejne zmiany w tym roku. O poprzednich informujemy w innych artykułach do których zachęcamy.